3. Zvýšení odolnosti regionu před hrozbou plošného výpadku elektrické energie s využitím nových technologií a postupů krizového řízení

Cílem projektu je komplexní a systémová příprava území na hrozbu plošného výpadku elektrické energie, přechod do ostrovního režimu a následnou obnovu dodávek elektřiny s využitím moderních technologií a nově vytvořených nástrojů a metod ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Celý projekt je z hlediska řešení koncipován do dvou úzce souvisejících rovin. Na rovinu technické infrastruktury a na ni navazující rovinu v podobě rozvoje nových nouzových a krizových procesů. Realizace se soustředí na systémové zvládnutí krizové situace při nefunkčnosti nadřazených systémů, tj. v oblasti technické infrastruktury při nefunkčnosti přenosové soustavy. Jádrem projektu je procesní model zahrnující přípravu území na rozsáhlý výpadek elektrické energie, analýza typových vzorců chování regionu z hlediska potřebného zvýšení své odolnosti a navazující řešení technického i organizačního charakteru. Součástí navrhovaného projektu je i vytvoření souboru doporučení pro spolupráci bezpečnostního managementu území s energetickým sektorem pro potřeby zajištění krizového zásobování elektrickou energií na bázi ostrovních provozů, návrh doporučení pro úpravu obsahové náplně územní energetické koncepce z hlediska bezpečnosti ve vztahu k ostrovním provozům a jejich možnému využití.

Tento projekt je pod číslem (VI3VS/689) realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2022 (BV III/1-VS). 

Řešitelský tým projektu:

  • České vysoké učení technické v Praze
  • Teplárna Kladno s.r.o.
  • PREdistribuce, a.s.
  • SECURU s.r.o.