2. Praktické aspekty bezpečnostních hrozeb a jejich řešení v prostředí mateřských škol

V roce 2021 získala společnost SECURU s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, uskutečněném prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou v rámci čtvrté výzvy Pražského voucheru na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Poskytovatelem znalostí jsou specialisté z certifikované výzkumné organizace Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví ZÚBOZ (http://www.zuboz.cz/).

Vytvoření a kontinuální udržování bezpečného prostředí patří k elementárním předpokladům pro fungování každého vzdělávacího zařízení. Zvláště citlivé téma představuje bezpečnost v prostředí předškolního vzdělávání (tzv. mateřských škol). V těchto zařízení se nachází děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, často ale i mladších. Jejich bezpečnost je ovšem plně závislá na znalostech a schopnostech příslušného pedagogického a nepedagogického personálu. Bohužel v tomto segmentu je problematika připravenosti na potenciální bezpečnostní ohrožení, včetně jejich řešení, značně nedoceněna a dosud není k dispozici ucelený materiál či jiná pomůcka určená právě pro tuto cílovou skupinu. V praxi se pojetí bezpečnosti koncentruje pouze na naplnění zákonných povinností v podobě splnění nezbytných požadavků požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Je potřeba si ale uvědomit, že množina hrozeb, které mohou mít negativní dopad na zdraví a životy dětí i zaměstnanců je mnohem širší. Příkladem mohou být technologické havárie související s vlastním provozem školských objektů, výskyt rizikových objektů v blízkém okolí nebo úmyslné kriminální jednání osob.


Hlavním cílem navrhovaného projektu je zaměřit se na oblast komplexní bezpečnosti ve specifickém prostředí mateřských škol a provést související aplikovaný výzkum, jehož výsledkem bude návod pro identifikaci a následné řízení nejčastějších rizik. Bude se jednat o vytvoření stručné, přehledné, a především prakticky využitelné metodické pomůcky, která pomůže ředitelům mateřských škol se nejen zorientovat v bezpečnostních hrozbách, které mohou nastat, ale zároveň jim poskytne i návod, jak se na takové hrozby připravit a řešit je. Metodická pomůcka bude koncipována tak, aby byla přímo využitelná cílovou skupinou koncových uživatelů, kteří primárně nejsou bezpečnostními odborníky. Cílovou skupinou tohoto projektového záměru jsou tedy vedoucí pracovníci mateřských škol, popř. jejich zřizovatelé.

Za účelem dosažení stanoveného cíle tento projekt předpokládá následující výstupy:

  • Specifikace bezpečnostního prostředí mateřských škol
  • Katalog typových hrozeb a z nich vyplývajících rizik v prostředí mateřských škol
  • Katalog opatření pro řešení typových hrozeb a z nich plynoucích rizik v prostředí mateřských škol
  • Metodická pomůcka – Praktické aspekty bezpečnostních hrozeb a jejich řešení v prostředí mateřských škol