Příprava odborníků

Základním stavebním kamenem pro efektivní zvládání mimořádných událostí a krizových situací v jakékoli organizaci nebo instituci jsou připravení zaměstnanci. Takováto příprava představuje cyklický proces, který spočívá v získávání, prohlubování a pravidelném udržování potřebných znalostí ve vztahu k hrozícím bezpečnostním rizikům a způsobu jejich řízení a řešení, a to vždy v reálných podmínkách dané organizace nebo instituce. Samotnou strukturu, obsah a formu přípravy je potřeba vždy vytvářet v přímé součinnosti se zástupcem konkrétní organizace nebo instituce pro kterou je realizována. Cílem této přípravy je posílení nejen teoretických znalostí účastníků, ale rovněž i jejich praktických dovedností.

Odbornou přípravu provádíme na přání zákazníka přímo v jeho prostorech nebo případně v externích prostorech, které jsme schopni zajistit. O každé provedené odborné přípravě provádíme záznam, který dokládá její tematické zaměření, datum její realizace včetně prezenční listiny účastníků. Zároveň všichni účastníci odborné přípravy obdrží osvědčení o jejím absolvování.

Zajistíme provedení odborné přípravy zaměstnanců a dalších osob v oblasti krizového řízení

Zabezpečíme přednášky, kurzy, semináře či workshopy zaměřené na zvýšení znalostí a dovedností při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací podle Vašich potřeb a přání. (Příklady témat: Úvod do bezpečnosti a krizového řízení, Koncepční, strategický a právní rámec krizového řízení, Připravenost na mimořádné události a krizové situace, Metody a nástroje pro řízení bezpečnostních rizik organizace a další témata podle potřeb vaší organizace.)