Dokumentace ke kamerovému systému

Provoz kamerového systému umožňuje automatizované pořizování, zpracování, ukládání a využití zaznamenaných dat. V důsledku této skutečnosti je třeba mít na paměti, že tyto systémy a jejich záznamy podléhají požadavkům na ochranu osobních údajů. Proto je nezbytné, aby technické a bezpečnostní parametry kamerového systému byly nastaveny v souladu s příslušnými legislativními požadavky v této oblasti, a to včetně zpracování příslušné dokumentace související s návrhem (analýza sledovaného objektu včetně zásahů do soukromí, projektová a smluvní dokumentace) a následně provozem (označení sledovaných prostor, dokumenty související s vlastním provozem zařízení a poskytováním záznamů) takového systému.

Posoudíme shodu kamerové dokumentace s požadavky na ochranu osobních údajů

Zmapujeme a posoudíme, zda Vaše dokumentace k provozovanému kamerovému systému naplňuje požadavky na ochranu osobních údajů. Srozumitelně vysvětlíme zjištěné nedostatky a následně navrhneme vhodný způsob jejich odstranění.

Vypracujeme chybějící dokumentaci ke kamerovému systému v souladu s GDPR

Pomůžeme zpracovat chybějící dokumentaci k řádnému provozování Vašeho kamerového systému, a to v souladu s relevantními právními předpisy, metodickými požadavky a potřebami Vaší společnosti.

Aktualizujeme stávající dokumentaci ke kamerovému systému v souladu s GDPR

Pomůžeme provést souhrnnou nebo zajistit průběžnou aktualizaci tak, aby Vaše dokumentace ke kamerovému systému byla vždy aktuální a vyhovovala všem legislativním, technickým a procesním potřebám.