Systém krizového řízení

Zajistit bezpečné prostředí patří k základním potřebám každé organizace. V současné turbulentní době velmi často dochází ke vzniku mimořádných událostí a krizových situací, které mohou mít nejrůznější podobu od přírodních katastrof, technických a technologických selhání až po události způsobené lidským faktorem. Jejich negativní dopady mohou dosahovat až velmi závažných rozměrů, a to nejen ve vztahu k provozu a stabilitě samotné organizace, ale rovněž k ochraně zdraví a životů samotných zaměstnanců. Z tohoto důvodu představuje efektivní řízení bezpečnostních rizik nezbytnou součást každé moderní společnosti, která chce spolehlivě fungovat i v době kritických situací.

Objektivně zhodnotíme současný stav krizového řízení Vaší organizace

Pomůžeme nezaujatým pohledem posoudit komplexnost a účinnost nastavených procesů v rámci připravenosti a řešení nestandardních situací ve Vaší organizaci a v případě potřeby doporučíme konkrétní potřebné úpravy a doplnění.

Vytvoříme nebo zlepšíme Váš systém připravenosti na zvládání mimořádných událostí a krizových situací

Pomůžeme vytvořit zcela nový nebo optimalizovat stávající celopodnikový systém připravenosti na řešení nestandardních situací tak, aby byl jednoduchý, funkční a efektivní.

Identifikujeme nejzávažnější ohrožení

Pomůžeme zmapovat, pojmenovat a vyhodnotit hrozby a z nich vyplývající rizika s největším negativním dopadem na Vaši organizaci.

Zpracujeme bezpečnostní dokumentaci

Pomůžeme přehledným a systematickým způsobem zpracovat zákonem požadovanou anebo reálně potřebou bezpečnostní dokumentaci pro řízení a řešení nežádoucích situací ve Vaší organizaci.

Ověříme funkčnost systému krizového řízení

Pomůžeme praktickým a efektivním způsobem prověřit správnost a funkčnost nastavených procesů pro řešení nežádoucích situací ve Vaší organizaci.