1. Připravenost obchodních parků na mimořádné události a krizové situace

V roce 2020 získala společnost SECURU s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, uskutečněném prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou v rámci druhé výzvy Pražského voucheru na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Poskytovatelem znalostí jsou specialisté z certifikované výzkumné organizace Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví ZÚBOZ (http://www.zuboz.cz/).

Zajištění bezpečného prostředí patří k základním potřebám každé moderní organizace. Tato potřeba je zvláště významná u staveních komplexů, kde se soustřeďuje větší množství různých fyzických a právnických osob jako jsou obchodní parky neboli business centra. Zkušenosti posledních let a současný trend jednoznačně ukazuje, že počet těchto velkokapacitních objektů bude i nadále narůstat. Důvodem toho jsou přestavby a modernizace starších a nevyhovujících objektů na komplexy s širším využitím, či stavba zcela nových komplexů s cílem uspokojení neustále narůstající poptávky obyvatel na širší spektrum služeb nacházející se tzv. pod jedno střechou a zároveň minimalizovat celkové provozní náklady. Koncentrace společných aktivit tak nesporně přináší řadu synergických výhod, zejména možnosti užší spolupráce mezi rozličnými subjekty, zvýšení atraktivity jednotlivých lokalit i zkvalitnění života občanů. Ovšem právě toto společné sdílení prostor představuje také vyšší míru rizika vzniku nežádoucí mimořádné události nebo dokonce krizové situace. Tyto komplexy nájemní formou poskytují prostory a společné zázemí různým subjektům, které se mnohdy ani neznají. Problém však nastává v případě vzniku konkrétního ohrožení a potřeby jeho společného řešení za účasti všech subjektů daného komplexu. Tato ohrožení mohou mít různou podobu, od přírodních katastrof, technických a technologických selhání až po události způsobené lidským faktorem, a to jak z důvodu úmyslného, tak i neúmyslného jednání. Jejich dopady mohou dosahovat závažných následků nejen na zajištění kontinuity provozu a stability samotných center, potažmo jednotlivých subjektů v nich umístěných, ale rovněž i na zdraví a životy osob, které se zde vyskytují. V takovéto situaci velice často chybí spolehlivý autorizovaný komunikační kanál pro informování všech dotčených osob či dostupnost a současně znalost základních informací pro úspěšné zvládání takovýchto nežádoucích událostí.

Hlavním cílem navrhovaného projektu je zaměřit se detailněji na tuto problematiku a provést související aplikovaný výzkum, jehož výsledkem bude sada metodických pomůcek a praktických nástrojů pro vytvoření a nastavení jednotného systému řízení rizik v obchodních parcích. Zavedení takového systému řízení rizik výrazným způsobem přispěje ke zvýšení úrovně provozní bezpečnosti a zajištění adekvátní připravenost těchto komplexů na mimořádné události a krizové situace. Mezi hlavní výstupy toho projektu patří:

  • Základní bezpečnostní standardy pro obchodní parky
  • Metodika zajištění připravenosti obchodních parků na mimořádné události a krizové situace
  • Nástroj pro vytvoření vstupního bezpečnostního posouzení
  • Nástroj pro hodnocení rizik a zpracování analýzy ohrožení
  • Nástroj pro zpracování bezpečnostní dokumentace
  • Vzor krizové (operativní) karty pro řešení identifikovaných ohrožení