Zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti, obchodní partneři a zaměstnanci,

dokument, který právě čtete, obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

Komu osobní údaje svěřujete?

Vaše osobní údaje předáváte společnosti (tj. správci osobních údajů) SECURU s.r.o., se sídlem: Na Strži 290/10, 140 00 Praha 4, IČO: 06671497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 286676 (dále jen „společnost“).

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány také externími pracovníky společnosti, jako je externí daňová a účetní společnost nebo provozovatel e-mailového systému. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů.

Zpracování osobních údajů mohou pro společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou společnost s nimi uzavřela. Seznam aktuálně využívaných zpracovatelů je k dispozici na vyžádání na kontaktech uvedených níže.

K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme k:

 • Zajištění uzavření a následnému plnění smluvního závazku mezi námi a Vámi, jakož i za účelem plnění zákonných povinností, které z takového vztahu vyplývají,
 • K ochraně našich oprávněných zájmů, kterým je řádné plnění veškerých našich smluvních závazků, které vůči Vám máme (např. záruky), řádné plnění veškerých našich zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje,
 • K zajištění zákonných povinností zaměstnavatele,
 • K přímému marketingu a s tím spojenými činnostmi (profilování vhodných klientů),
 • K realizaci vzdělávacích a informačních seminářů.

Oprávnění ke zpracování

Zákonnost zpracování je dána čl. 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a. Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný či smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správci, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout službu na základě smlouvy.

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete níže v textu tohoto informačního memoranda.

Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to zejména z vzájemné komunikace, z kontaktů na veletrzích, školeních, prezentacích a jiných podobných profesních akcích nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku, registru dlužníků a profesních registrů. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat však pouze pro uplatnění našich oprávněných zájmů nebo při plnění zákonných povinností. Dále jsme mohli Vaše osobní údaje získat od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů, a to v rozsahu a k účelu, k jakým jste je Vy oprávnili.

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

KLIENTI

 1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení;
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa, pokud jste nám k tomu udělili souhlas;
 3. informace o využívání našich produktů a služeb – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u nás měli objednané a jaké využíváte nyní, včetně přesné specifikace produktů apod.;
 4. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
 5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

OBCHODNÍ PARTNEŘI

 1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení;
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa, pokud jste nám k tomu udělili souhlas;
 3. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
 4. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

ZAMĚSTNANCI

 1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození a identifikační číslo, účel pobytu, číslo občanského průkazu, u jiných než českých státních příslušníků číslo pasu, číslo a platnost víza, státní příslušnost;
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa, pokud jste nám k tomu udělili souhlas;

Jaký máme právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce nebo pro ochranu oprávněných zájmů správce. Zákonnost zpracování v případě naší společnosti vychází například ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a některých dalších.

Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.

Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje budeme ojediněle předávat i do jiných než členských států Evropského hospodářského prostoru. Každopádně tak budeme činit při zachování veškerých bezpečnostních opatření, totéž budeme vyžadovat od zpracovatele a budeme přitom dodržovat veškeré mezinárodní smlouvy, rozhodnutí orgánů Evropské unie a aktuální podmínky pro takové předávání, které jsou uvedeny na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. K takovému předání dojde vždy ale jen dle písemné dohody mezi námi a třetí stranou.

Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je stanovené maximum, vyplývající z účelu zpracování daných údajů. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje (potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti) budou uchovávány 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti, každopádně v případě zákonné lhůty pouze po dobu stanovenou přímo právním předpisem.

Osobní údaje které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 5 let od doby, kdy jste navštívili některou z námi nebo našimi partnery pořádaných akcí. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik (oprávněný zájem správce).

Jaká jsou Vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Děláme vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v této sekci, která můžete u nás uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu privacy@securu.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši korespondenční adresu.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům Vám poskytneme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás budeme informovat.

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od nás požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od nás požadovat informace zejména o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Po uplynutí doby nezbytnosti smažeme vaše osobní údaje automaticky, můžete se však na nás se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování).

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat, elektronicky na e-mailové adrese privacy@securu.cz. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese SECURU, Vrbova 19, 147 00 Praha 4.